Documentación necesaria para a matrícula Imprimir

ALUMNADO XERAL

• Certificación académica en que conste o expediente académico ou certificado

de proba de acceso.

• Fotocopia do D.N.I., N.I.E., pasaporte ou documento de identidade doutro

Estado da U.E.

PERSOAS CON DISCAPACIDADE

• Certificado do recoñecemento do grao de minusvalía.

• Ditame técnico facultativo.

DEPORTISTAS GALEGOS OU NACIONAIS DE ALTO NIVEL

• Resolución personalizada da Consellería de Cultura e Deporte ou do Consello

Superior de Deportes.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA A MATRÍCULA CURSO 2017/18

(Prazo matriculación da primeira adxudicación extraordinaria  04/7 de setembro

(Prazo matriculación da segunda adxudicación extraordinaria 20 ao 22de setembro

• 2 fotos tamaño carné.

• Certificado médico oficial en caso de padecer algunha enfermidade.

• Fotocopia cotexada da folla de inscrición do alumno/a no libro de familia.

• NUSS (Nº da Seguridade Social) ou fotocopia da tarxeta de prestación

sanitaria.

ALUMNOS/AS QUE XA ESTIVERAN MATRICULADOS NO CENTRO OU NO I.E.S.

"A PINGUELA"

• 2 fotos.