O Centro
Documentación necesaria para a matrícula PDF Imprimir Correo-e

ALUMNADO XERAL

• Certificación académica en que conste o expediente académico ou certificado

de proba de acceso.

• Fotocopia do D.N.I., N.I.E., pasaporte ou documento de identidade doutro

Estado da U.E.

PERSOAS CON DISCAPACIDADE

• Certificado do recoñecemento do grao de minusvalía.

• Ditame técnico facultativo.

DEPORTISTAS GALEGOS OU NACIONAIS DE ALTO NIVEL

• Resolución personalizada da Consellería de Cultura e Deporte ou do Consello

Superior de Deportes.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA A MATRÍCULA CURSO 2017/18

(Prazo matriculación da primeira adxudicación extraordinaria  04/7 de setembro

(Prazo matriculación da segunda adxudicación extraordinaria 20 ao 22de setembro

• 2 fotos tamaño carné.

• Certificado médico oficial en caso de padecer algunha enfermidade.

• Fotocopia cotexada da folla de inscrición do alumno/a no libro de familia.

• NUSS (Nº da Seguridade Social) ou fotocopia da tarxeta de prestación

sanitaria.

ALUMNOS/AS QUE XA ESTIVERAN MATRICULADOS NO CENTRO OU NO I.E.S.

"A PINGUELA"

• 2 fotos.

 
Un pouco da historia PDF Imprimir Correo-e

La Fundación "Belarmino Fernández Iglesias", con sede en el Pazo de Ribas - Rosende (Sober) se constituye mediante escritura pública el dos de febrero de mil novecientos noventa y seis y se subsanan y modifican los estatutos el nueve de febrero de mil novecientos noventa y seis ante el Notario del Ilustre Colegio de A Coruña, D. Ildefonso Sánchez Mera. Esta entidad nace del deseo expresado por su fundador de contribuir a la prosperidad de Galicia y a su desarrollo cultural, teniendo como finalidad la formación cultural de los vecinos de la comarca y por actividad principal y prioritaria la formación profesional en las actividades de hostelería y turismo, sin perjuicio de poder atender cualquier otro fin educativo o cultural.

 

 
 

Posto de traballo 100% asegurado

Ciclos formativos de grado superior

  •  CSINA01 Vitivinicultura  Industrias alimentarias

Ciclos formativos de grado medio

  • CMHOT01 Cociña e gastronomía

  • CMHOT02 Servizos en restauración

dentro da familia de Hostalaría e Turismo, nunhas instalacións completamente novas e cos máis novidosos adiantos no campo da restauración.

 

Fai click aquí para descargar PDF Adaptación da Programación Didáctica